Inženýrská geologie a geotechnika

INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE A GEOTECHNIKA

V oboru inženýrské geologie a geotechniky nabízíme:

 • inženýrskogeologický a geotechnický průzkum pro všechny druhy staveb – liniové stavby, průmyslové stavby, bytová výstavba, inženýrské sítě, skládky
 • technickou pomoc projektantovi při zapracování výsledků geotechnického průzkumu do projektové dokumentace
 • geotechnický dozor v průběhu výstavby, supervize – přebírka základové spáry, kontrola provádění zemních prací, zhodnocení použitých zemin a materiálů, stanovení stupně těžitelnosti zemin a hornin apod.
 • odborné a znalecké posudky, konzultační činnost
 • rešeršní zprávy založené na excerpci archivních dat
 • realizace pedologických průzkumů, zpracování podkladů pro odnětí pozemků ze ZPF
 • inženýrskogeologický průzkum sesuvných území, stabilitní výpočty, návrh sanace a stabilizačních opatření
 • dokumentaci a řešení stabilitních problémů skalních stěn
 • komplexní řešení pro geotechnické konstrukce, úpravy a zajištění svahů, vyztužené zemní konstrukce, opěrné zdi
 • posouzení únosnosti a sedání plošných a hlubinných základů
 • návrhy založení zemního tělesa liniových staveb
 • zakládání vysokých násypů, výpočty sedání
 • matematické/geotechnické modelování a výpočty pomocí klasických metod mechaniky zemin i numerických metod – modelování MKP ve 2D i 3D; (GEO5 z produkce frmy FINE)
 • geotechnický monitoring

Kontakt:
Ing. Soňa Šimková
M: +420 602 357 305
E: simkova@g-consult.cz

 

 REFERENCE - Inženýrská geologie a geotechnika

NOŠOVICE – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA HYUNDAI

Více

SILNICE I/46 ŠTERNBERK – OBCHVAT

Více

MOŠNOV – LETIŠTĚ LEOŠE JANÁČKA – KOLEJOVÉ NAPOJENÍ

Více

BENIN – NIGER – ŽELEZNICE – IG STUDIE

Více

MARKVARTOVICE – KANALIZACE – IGP

Více

SILNICE I/11 OPAVA, SEVERNÍ OBCHVAT – ZÁPADNÍ ČÁST, PŘEDBĚŽNÝ GTP

Více